Jurgis Savickis: biografija, reikšmingiausi kūriniai, konspektai

(MODERNIZMAS,XX a.)

Lietuvių diplomatas ir modernistinės krypties rašytojas.

Buvo diplomatas, 1pas. karo metais dirbo Lietuvių komitete, nukentėjusiems nuo karo šelpti. Jurgis Savickis – Vakarų kultūros žmogus. Buvo aristokratiška ir kosmopolitiška asmenybė. Domėjosi daile, teatru, Europos kultūra, kitų kraštų gyvenimu. Nuo mažens kalbėjo lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vėliau išmoko vokiečių, danų, švedų, italų kalbas. Populiarino užsienyje Lietuvos kultūrą. Dirbdamas diplomatu daug keliavo, todėl jo kūryboje atsispindi miestiečio gyvenimo patirtis.

Kūrybos bruožai

Lietuvių literatūros istorijoje Savickis vadinamas moderniosios prozos kūreju. Jis buvo itin originalus meninikas: jo kūryba išsiskyrė nauja tematika, netikėta menine forma, stilistika. To meto Lietuvos skaitytojai jo kūrinius priemė atsargiai, kartais net vertino priešiškai.

Jo prozai būdingos ekspresionizmo žymės: netikėtumas, išraiškingumo siekimas, situacijų kaita, panaudojant scenos ir kaukės įvaizdžius. Rašytojo kūryboje bene visur surandame ne tik gėrio bet ir blogio žaismą, žmogaus įgimtą ieškojimą gyvenimo tiesos bei siekimą amžinojo gėrio. Lietuvių prozai būdingą graudumą, liūdnumą J. Savickio prozoje keičia naujas kitoniškumas: subtili ironija, o kai kur net ir linksmas dinamiškumas.

Jurgis Savickis – daugiabriaunė asmenybė: Maskvoje ir Krokuvoje studijavo dailę, buvo Nepriklausomos Lietuvos diplomatinis atstovas Skandinavijos šalyse, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui atstovavo Lietuvai Tautų Sąjungoje, visapusiškai išsilavinęs, mokėjo daug kalbų, buvo kosmopolitiškos prigimties. Be to, didžiąją gyvenimo dalį praleido ne Lietuvoje, todėl gimtinę matė iš Europos žmogaus perspektyvos.

Savickis – modernistas,vienas lietuvių prozos atnaujintojų.Daugiausia kūrė apsakymus (rinkiniai „Šventadienio sonetai“, „Ties aukštu sostu“, „Raudoni batukai“), kuriuose netradiciškai atskleidžiama pasakojimo sandara, individo būties samprata bei stilius. Novelės dažnai nedidelės apimties, primena teatro dekoracijas, tarp kurių veikia teatro kaukes dėvintys personažai. Veikėjams būdinga kaukes, kai niekas nemato, nusimesti ir parodyti savo tikrąją prigimtį.Pasakotojas, pristatantis siužetą, yra taip arti veikėjo, kad kartais neaišku, kas kalba – personažas ar pasakotojas.Autorius nevertina įvykių – interpretuoti leidžia pačiam skaitytojui, nors tekstai dažnai daugiaprasmiai. Negana to, skaitytojas neretai apsigauna, nes įprasti siužetai „apverčiami“: pavyzdžiui, iš apsakymo „Ad astra“ tikimasi dvasingumo, nes pavadinimas yra lotyniško posakio „Per kančias į žvaigždes“ nuotrupa, tačiau kūrinyje pasakojama ironijos nuspalvinta šuns paskandinimo istorija. Neįprastai, moderniai pažiūrima į įvairias temas: nuvainikuojamas kaimas kaip lietuvių dorybių puoselėtojas (įprastas požiūris tradicinėje literatūroje), į žmogaus prigimtį žvelgiama ironiškai ir pan.

Negatyvi individo prigimtis, vaizduojama įvairiuose J. Savickio apsakymuose. Kaip J. Savickio kūryboje pasireiškia demoniška žmogaus prigimtis? Apsakyme „Vagis“ – tai pasiturinčio, visų kaime gerbiamo ūkininko žiaurumas jau sumuštam, surištam, todėl negalinčiam pasipriešinti arkliavagiui. Tačiau ūkininkas atsiskleidžia tik tada, kai niekas iš aplinkinių nemato (iš kur jis gali žinoti, kad jo žiaurumą stebi mažas sūnelis). Apsakyme „Ad astra“ apnuoginamas dar vieno veikėjo, turtingo ūkininko Dalbos, žiaurumas, atvirai neišsiveržę priekaištai kaimynams. Dalba įsiutęs, kad per jo žemę vaikšto kaimynai, apsitverti negali, nes žemės labai daug, todėl be tvarkos išmindyti, išvaikščioti takeliai siutina valãkų savininką. Privengdamas kaimynų, nenorėdamas su jais pyktis, Dalba išlieja susitvenkusį pyktį kitaip – paskandina savo seną šunį. Apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“ pagrindinis veikėjas, Vakaruose dirbantis inžinierius, iš pirmo žvilgsnio išsilavinęs, plačių pažiūrų, draugiškas, išprusęs, užsienyje dirbantis, Kaune šeimą turintis lietuvis. Tačiau iš susitikimo su ponia Račiene paaiškėja, kad Grauža – lovelasas, linksmybes pamėgęs, bijantis kam nors įsipareigoti paviršutiniškas žmogelis, o rūpinimasis patrauklia išvaizda, lanksčiu kūnu reikalingi tik tam, kad pritrauktų vis naujas aukas – naivias, patiklias moteris. Apsakyme „Kova“ negatyvi prigimtis atsiskleidžia kaip vergavimas savo instinktams: šeimos motina („mamanka“) mėgsta triukšmingas svetimų vyrų draugijas, jos vyras jaučiasi nelaimingas, todėl geria. Abu neatsakingi šeimos tėvai dažnai lankosi smuklėje „Laisvė“ – pats užeigos pavadinimas skamba ironiškai, nes skaitytojui kelia įvairių minčių: brandžiam žmogui laisvė visada susijusi su atsakomybe, o šiuo atveju paleistuvė motina ir girtuoklis tėvas jaučiasi laisvi nuo pareigų savo augančiam sūnui. Apsakyme „Fleita“ autorius panaudoja transformacijos principąir „apverčia“ nuo antikos laikų žinomą pasakėčią apie skruzdes ir žiogą. Lengvabūdis pasakėčios žiogas apsakyme tampa nelaimingu menininku Žiogu, o darbštuolės skruzdės – godžiais ir žiauriais giminaičiais Viksvomis (viksva – piktžolė). Visą gyvenimą paskyręs žmonėms, senatvėje Žiogas, norėdamas išsaugoti sveikatos likučius, privalo atsisakyti fleitininko profesijos. Naiviai tikėdamas kaime gyvenančių giminaičių Viksvų gerumu, pasiprašo priglaudžiamas. Tačiau Viksvos, sužinoję, kad Žiogas skurdžius, priverčia sergantį menininką eiti uždarbiauti ir pasiunčia jį tiesiai į mirtį. Taigi negatyvi individo prigimtis J. Savickio apsakymuose pasireiškia kaip žiaurumas, paviršutiniškumas, nebrandumas, godumas, vartotojiškumas, vergavimas instinktams.

Stojiška veikėjų laikysena – atsvara negatyviai prigimčiai. J. Savickio apsakymai nėra beviltiškai niūrūs, nes negatyviai prigimčiai kai kurie apsakymų veikėjai priešinasi laikydamiesi stojiškai, t. y. oriai. Jie padaro viską, ką gali, ir susitaiko su tuo, ko negali pakeisti. Toks yra ūkininko sūnus iš apsakymo „Vagis“. Netyčia pamatęs tėvo žiaurumą, nusivilia autoritetu (niekaip nesupranta, kodėl gerasis tėvelis muša vagį). Sukrėstas artimo žmogaus žiaurumo, subręsta tiek, kad ima savarankiškai veikti – ryžtasi išlaisvinti arkliavagį. Tačiau berniukas niekaip nereaguoja į žinią apie vakare vėl sugautą vagį – vaikas padarė viską, ką galėjo, tolesni įvykiai nuo jo nebepriklauso. Stojiškai savo likimą pasitinka apsakymo „Kova“ veikėjas – mažasis instinktų valdomų tėvų sūnelis. Jis nekaltina savo gimdytojų, bet beviltiškai mėgina juos gelbėti iš instinktų valdžios. Nepavykus susitaiko su esama padėtimi. Negana to, visada laukia tėvų sugrįžtant, nes darni šeima – vaiko svajonė (apie tai byloja ir paskutinė apsakymo scena – vaiko žvilgsnis, pakeltas į žvaigždes, užuomina į aukštesnių vertybių ilgesį). Ori veikėjų laikysena – visų pirma jų brandumo ženklas.

Pirmasis J. Savickio novelių rinkinys – „Šventadienio sonetai“

Pirma lietuvių literatūroje prozos knyga, kurioje nevaizduojamas senasis LT kaimas, nepabrėžiamas lietuviškumas. Priešingai, nei kiti to meto autoriai negarbino gamtos ir nesijautė esąs jos vaikas. Daug dėmėsio skiriama spalvų, linijų žaismui.

  • Savickis pirmas lt prozoje ėmė vaizduoti didmiestį ir jo gyvenimą. Mieste neidelizuojama ir nekritikuojama, rodoma viskas – kas gražu ir kas bjauru.
  • Miestas nėra kaimo priešprieša. Mieste Savickio žmogus gali ir pražūti, ir save realizuoti – viskas priklauso nuo pasirinkimo ir prigimties.

Jurgis Savickis - NOVELĖ „VAGIS“

Vagis pavogė arklį, tačiau vagį pagavo ir parsivežė namo ir pririšo jį. Tačiau kai niekas nematė vaikas jį atrišo ir paleido. Paskui vakare išgirdo, kad jį sugavo ir vilko per sniegą, bet šito jis nebeanalizavo. Jautėsi tvirtas.

Du priešiški pasauliai: plėšikai, vagiantys žmonių arklius, kankinantys kunigus, ir įprastą gyvenimą gyvenantys kaimiečiai – žiaurūs, brutalūs: pagavę vagį jį kankina be gailesčio. Ypač žiaurus vaiko tėvas. Arkliavagis – vaiko vaizduotėje romantiškas, nekasdieniškos išvaizdos, primenantis Kristų. Tarpininkas tarp dviejų priešiškų pasaulių  – vaikas, drožinėjantis lentelę ir norintis padaryti smuikelį (meninio pašaukimo ženklas.) Jo elgesys neidealizuojamas, gal net ironizuojamas.

Žmogus gali būti visoks – ir geras, ir blogas. Sugautas vagis yra žmogus, tad neadekvatus žiaurumas jo atžvilgiu verčia mąstyti apie tariamų teisiųjų moralę

Jurgis Savickis - NOVELĖ „FLEITA“

Vaizduojama tragiška fleitininko Žiogo lemtis:

Dėl ligos negali groti teatre, todėl atsiduria aklavietėje, nes neturi nei namų, nei pinigų, nei darbo. Prisiglaudęs pas giminaičius, nesugeba pritapti prie jų gyvensenos, tad iš jo jokios naudos ir jis tiesiog pasmerkiamas mirti.

Tai atskleidžia: žmonių susvetimėjimą, godumą, abejingumą kito nelaimei, socialinį nesaugumą.

  • Pasakotojas nieko neteisina ir nesmerkia, negraudina skaitytojo dėl nelaimės, į viską žvelgia iš tam tikro atstumo, mirtis aprašoma net su komizmu: Mirštantis Žiogas prilyginamas tarakonui, tarsi būtų praradęs žmogiškąją vertę ir tapęs parazituojančiu vabzdžiu.
  • Išryškinamas visiškas Žiogo bejegiškumas, o mirtį galima suprasti kaip vienintelę išeitį ir išsivadavimą iš šio pasaulio.

Jurgis Savickis - NOVELĖ „AD ASTRA“

Ironiška žmogaus ir šuns ryšio tema.

Siužetas: Ūkininkas Dalba, šventadienį rengėsi eiti į bažnyčią. Jautėsi pilnas jėgų ir sumąstė  reformuoti savo gyvenimą ir ūkį. Reformą nutaria pradėti atsikratydamas seno šuns. Beskandindamas šunį eketėje, pats atsidūrė vandenyje, tačiau jį išgelbėja pats šuo ir Dalba pasižada būti geresniu žmogumi. Tačiau eidamas namo vis dėlto įspraudžia šunį į eketę ir grįžta namo, nieko nesako žmonai. Baigęs sugalvotą darbą – atsikratęs šuns – jis jaučiasi praradęs sielos pusiausvyrą, bet savo būsenos priežasties tarsi nesuvokia.

  • Dalbai svetimas dėkingumo jausmas, jis dvasiškai skurdus.
  • Galima manyti, kad žmogiškųjų ir dvasinių vertybių nepaisymas žmogų sugniuždė.
Pirkinių krepšelis